Aktualności

Wrzesień - 2022

Intencja: pokuta za ludzi ktorzy nie chodza do spowiedzi

Uczynki:

- przystąpić do spowiedzi po uprzednim bardzo dobrym przygotowaniu się do niej (do rozważenia spowiedź z całego życia),

- podjąć osobistą pokutę za naszą Grupę Pokutną (sami decydujemy o charakterze pokuty),

- odmawiać różaniec przez cały październik,

- zdobywać odpusty.

 

Kilka szczegółów

Warunki dobrej spowiedzi:

- szczerość,

- rozeznać, które grzechy są „małe”, a które poważane (czasem coś co nam się wydaje czymś drobnym jest naszym faktycznym problemem/grzechem),

- postanowienie poprawy (często brak postanowienia poprawy, brak pracy nad sobą (tu pomocny może być stały spowiednik), ponieważ brak żalu za grzechy – grzech nie budzi w nas odrazy, nie widzimy, że nasz grzech de facto rani Jezusa)

- zadośćuczynienie – pokuta powinna być współmierna do grzechu(nie tylko modlitwa zadana nam przez kapłana)

- modlitwa za kapłana do którego idę do spowiedzi, aby Bóg się nim posłużył,

 

Grudzień

Intencja: obrona życia we wszystkich wymiarach.

Słowo Boże:

"Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego." Mt 5,21

Uczynki:

-aby, w myślach, słowach i spojrzeniu nie było niczego co szkodzi drugiemu człowiekowi, 

-znoszenia zła i odpowiadanie dobrem.

 

Listopada

Intencja: za wszystkie dusze zmarłe.

Słowo Boże:

"Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! " Mk 8, 34

Uczynki:

-wybór jednego świętego i zaprzyjażnienie się z nim,

-zdobyć codzienie odpustu zupełnego za zmarłych,

-przyjąć i ofiarować cierpienia ciała, psychiczne i cielesne, które nas spotkają.

 

Październik

Intencja: pokuta za ludzi odchodzących od Kościoła, jawnie i niejawnie.

Słowo Boże:

W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać." J 14, 123

„Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Mt 14, 23

„Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem.”  Mt 17, 21

„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.”  Mt 26, 41

Uczynki:
- przebywamy w ciągłej obecności Pana Boga poprzez nieustanna adorację np. przez modlitwę w ciszy lub milczeniu,
- staramy się mówić więcej o Panu Bogu,
- modlitwa za biskupów,
- rozmowa z Matką Bożą.

 

Maj

Intencja: W intencji ludzi niewdzięcznych oraz wstydzących się wiary.

Słowo Boże:

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!  W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”  1 Ts 5,16-18

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!”    Ef 5,20

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.”  Mt 10, 32


W miesiącu maju

-dziękujemy za wszystko co nas spotyka,
-mówimy ludziom o dziękczynieniu,
-czcimy znaki obecności Jezusa, Maryi i świętych (kapliczki, krzyże, figurki) - okazujemy to zewnętrznie np. przez znak krzyża, pochylenie głowy itd.;
  

Kwiecień

Intencja: Jałmużna duchowa i materialna za wszystkie grzechy nieczystości popełnione w stolicy.

Słowo Boże:

„Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy.” Syr 3,30

"A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". " Mt 25, 40

„8 Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało - daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności! 9 Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, 10 ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. 11 Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego.”  Tb 4,8-11

„Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.” Tb 12,9

W miesiącu kwietniu otwieramy się na pomoc drugiemu człowiekowi poprzez jałmużnę:

-duchowo, przez modlitwę, post,
-materialnie, przeznaczenie pewnej kwoty na pomoc innym,
-fizycznie poprzez spotkanie, rozmowe, wysłuchanie, pomoc w pracach, potrzebach, ofiarując swój czas.
 
Podejmujemy rownież osobistą pracę w obszarze nieczystości naszych myśli, pragnień, nawyków, tego co oglądamy.

Jeżeli w danym dniu nie mieliśmy możliwości pomocy to ofiarujmy modlitwę w intencji osoby, która potrzebuje pomocy.
 

Marzec

W miesiącu marcu wchodzimy w głębie tajemnicy zwiastowania, tajemnicę milczenia, słuchania, mówienia, anioła, którego posyła Bóg. Przez medytycją poniższego fragmentu słowa Bożego w całości, wybranego fragmentu lub słowa, odmawianie tajemnicy Zwiastowanie Różańca Świętego. Zaczynamy od modlitwy do Ducha Świętego. 

Zwiastowanie Maryi

"26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». 29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł." Łk 1, 26-38

Intencja: Modlitwa za ludzi, którzy w ogóle się nie modlą i tych, którzy lekceważą Matkę Bożą w swoim życiu.

 

Luty

W miesiącu lutym zachowujemy milczenie i słuchamy Boga i ludzi.

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" św. Marka 1,15

Intecja: pokuta za wszystkie grzechy języka.

Pokuta za Warszawę

Na południowej granicy Warszawy, w Powsinie,

w Parafii św. Elżbiety - Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej,

podjęta została konkretna inicjatywa modlitewna:

POKUTA ZA WARSZAWĘ,

by błagać o mądrość dla rządzących,

o przebłaganie za grzechy dla błądzących

i „umocnienie sił wewnętrznego człowieka” w każdym z nas.

Zło, które próbuje zniewolić świat, budzi grozę.  Jest agresywne, pustoszy ludzkie serca, rodziny, miasta, narody. Przyjaciele Jezusa i Najświętszej Maryi Panny nie mogą stać obojętnie.

Maryja, w czasie trwających w Fatimie objawień, zwróciła się do ludzkości z ważnym przesłaniem: wezwała do nawrócenia, pokuty i zadośćuczynienia Jej Niepokalanemu Sercu poprzez odprawianie  nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca. Prośby Maryi zawsze wyrażają wolę Boga wobec nas. Dlatego ich spełnienie jest najskuteczniejszym sposobem walki ze złem. Mamy wejść na drogę nawrócenia, podejmować pokutę i wynagradzać Maryi grzechy, którymi ludzkość Ją nieustannie obraża.

Drodzy Bracia i Siostry, możemy wysłuchać prośby Maryi, naszej Niebieskiej Matki. Możemy zjednoczyć nasze siły i stanąć do wspólnej modlitwy, możemy prosić, by Królestwo Boże wypełniało świat, zapanowało już teraz, tu na ziemi, wokół nas. Możemy prosić, by i nasza stolica została odnowiona duchowo, stała się pięknym i dumnym miastem.

Wszyscy rozumiemy, że stolica naszego kraju potrzebuje wielkiego wsparcia modlitewnego. To wielomilionowe miasto, a zarazem centralny ośrodek władzy, gdzie wykuwają się losy całego kraju. Warszawa jest areną zaciętej walki dobra ze złem, cywilizacji miłości z cywilizacją śmierci, prawdy z kłamstwem.

To dumne miasto, które ma za sobą piękne karty historii. Nasi przodkowie niejednokrotnie oddawali życie w obronie Warszawy. Również my, mieszkańcy stolicy, możemy stanąć do walki duchowej w jej obronie. Pragniemy cząstkę siebie, naszą modlitwę, nasze siły i czas ofiarować za Warszawę. Powstańmy do walki duchowej!

 

Pan Bóg Miłosierny Ojciec woła: „ Do mnie wróć, zbawię Cię, moja Warszawo!”

Prosimy Cię, Bracie i Siostro, przyłącz się do naszej inicjatywy.

Podejmij z nami modlitwę za Warszawę.

Niech nasze wołanie przyczyni się do duchowego odnowienia stolicy.

 

W każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca spotykamy się w Parafii Św. Elżbiety - Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie, ul. Przyczółkowa 29, 02-968 Warszawa.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

DO UDZIAŁU W NASZEJ MODLITWIE.

Program

Część I - NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA, WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

17.30 – Różaniec

18.00 – Msza św. z Komunią św. wynagradzającą

18.45 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu

18.50 – Litania Loretańska do NMP

19.00 – 15-minutowa medytacja – rozważanie tajemnic różańcowych

Od 17.30 do 18.30 – możliwość spowiedzi świętej

Część II

19.15 -20.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU z MODLITWĄ POKUTNĄ

UWAGA: Istnieje możliwość wpisania się do Księgi Pokuty z deklaracją swoich osobistych zobowiązań pokutnych.

Ważne informacje

  1. Kanał YT -> Tutaj

Kontakt

Parafia św. Elżbiety, Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej
ul. Przyczółkowa 29
02-968 Warszawa.
www.parafia-powsin.pl

Proboszcz
ks. kanonik Lech Sitek
e-mail : [email protected]
telefon: 0-22 648 38 46